شرکت اریس کیمیای پارس

بازدارنده های خوردگی

یک ماده ی  شیمیایی یا ترکیبی از مواد است که وقتی در غلظت‌های بسیار پایین به محیط خورنده اضافه شود، بدون تغییر دادن محیط به‌طور مؤثر سرعت خوردگی فلز را کاهش داده یا از وقوع آن پیشگیری می‌کند. بازدارنده‌های خوردگی می‌توانند به صورت جامد، مایع یا گاز باشند و در محیط‌های جامد مثل بتن و پوشش‌های آلی، محیط‌های مایع مثل آب و حلال‌های آلی یا محیط‌های در حالت گاز مثل اتمسفر یا بخار آب مورد استفاده قرار گیرند. بازدارنده‌های خوردگی بر اساس حلالیت یا پراکندگی در سیالی که باید عمل بازدارندگی در آن انجام شود، انتخاب می‌شوند.

بیشتر بدانید…

موارد کاربرد بازدارنده های خوردگی:

 به هفت دلیل عمده،حفاظت از فلزها در برابر خوردگی امری ضروری بشمار می آید :

  1. حفظ ظاهر سطوح به منظور کاربری نهایی
  2. نگهداری شکل و اندازه ی ابعاد سطوح مورد نظر
  3. جلوگیری از هدر رفتن منابع اولیه و مواد خام
  4. حفظ و افزایش ارزش فرآورده ها و جلوگیری از تغییرات نامطلوب در خواص مکانیکی آنها
  5. تضمین عملیات نهایی بر روی ورق های خام
  6. کاهش هزینه های نگهداری
  7. اطمینان از کارکرد و کارایی دستگاه ها و تجهیزات فلزی